توضيح المسـائل

احكام نگاه كردن

مسأله 2399 ـ نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم ، و همچنين نگاه كردن به موى آنان ، چه با شهوت باشد چه بدون آن ، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن ، حرام است ، و نگاه كردن به صورت آنان و دستهايشان تا مچ ، اگر با شهوت يا با ترس از و قوع در حرام باشد ، حرام است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نكند . و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام ، حرام مى‏باشد ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ بدون آن نيز نبايد نگاه كند ، مگر به جاهائى از بدن كه معمولاً مردها نمى‏پوشانند ، مثل سر و دستها و ساق پاها ، كه نگاه كردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد ، اشكال ندارد .

مسأله 2400 ـ نگاه كردن به بدن زنهاى بى باك كه اگر كسى آنها را امر به حجاب نمايد اعتنا نمى‏كنند ، اشكال ندارد ، مشروط به آنكه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد ، و در اين حكم فرقى ميان زنهاى كفار و ديگر زنها نيست ، و همچنين فرقى نيست ميان دست و صورت و ديگر جاهاى بدن ، كه معمولاً آنها نمى‏پوشانند .

مسأله 2401 ـ زن بايد موى سر و بدن ـ غير از صورت و دستهاى ـ خود را از مرد نامحرم بپوشاند ، و احتياط لازم آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى‏فهمد و احتمال مى‏رود كه نگاهش به بدن زن موجب تحريك شهوتش شود ، بپوشاند ، ولى زن مى‏تواند صورت و دستهايش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند ، مگر در صورتى كه بترسد به حرام بيفتد ، يا به قصد مبتلا كردن مرد به نگاه حرام باشد ، كه پوشانيدن در اين دو صورت واجب است .

مسأله 2402 ـ نگاه كردن به عورت مسلمان بالغ حرام است ، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه ، يا آب صاف و مانند اينها باشد ، و همچنين است ـ بنابر احتياط لازم ـ نگاه كردن به عورت كافر و بچه نابالغ كه خوب و بد را مى‏فهمد ، ولى زن و شوهر مى‏توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند .

مسأله 2403 ـ مرد و زنى كه با يكديگر محرمند ، اگر قصد لذت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد ، مى‏توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند .

مسأله 2404 ـ مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند ، و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است ، و همچنين است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد .

مسأله 2405 ـ اگر مرد زن نامحرمى را بشناسد ، چنانچه از زنهاى مبتذله نباشد ، ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد به عكس او نگاه كند ، بجز صورت و دستها كه نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جايز است .

مسأله 2406 ـ اگر لازم شود كه زنى زن ديگر ، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد ، بايد چيزى در دست كند كه دستش به عورت او نرسد . و همچنين است اگر لازم شود مردى مرد ديگر ، يا زنى غير زن خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد .

مسأله 2407 ـ اگر زن ناچار به معالجه از مرضى باشد و مرد نامحرم براى معالجه نمودن او بهتر باشد ، مى‏تواند به مرد نامحرم مراجعه نمايد ، و چنانچه آن مرد ناچار باشد كه براى معالجه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد ، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند ، نبايد دست به بدن او بزند ، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند ، نبايد او را نگاه كند .

مسأله 2408 ـ اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند ، ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ، ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر مدت نگاه كردن به عورت كوتاهتر از مدت نگاه كردن در آئينه باشد .