توضيح المسـائل

مسائل متفرقه

مسأله 2095 ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى‏شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد ، و بعداً مشترى بفهمد مى‏تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2096 ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است ، و فروشنده فقط مى‏تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى ، زيادى مال خودت باشد ، اشكال ندارد .

مسأله 2097 ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى‏فروشم ، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند ، و اگر آن را معيّن نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته است راضى نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد .

مسأله 2098 ـ اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم كه رنگ آن نرود ، و بزّاز پارچه‏اى او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2099 ـ اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته است فرار نمايد ، كه در اين صورت معامله باطل مى‏شود ، و مشترى مى‏تواند پول خود را مطالبه نمايد .