توضيح المسـائل

نقد و نسيه

مسأله 2062 ـ اگر جنسى را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس ، و غير منقول مانند خانه و زمين ، به اين است كه دست از آن چيز بردارد ، و طورى آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد ، بتواند در آن تصرف كند . و اين معنى به اختلاف موارد مختلف مى‏باشد .

مسأله 2063 ـ در معامله نسيه بايد مدت كاملاً معلوم باشد ، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد ، چون مدت كاملاً معيّن نشده معامله باطل است .

مسأله 2064 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‏اند نمى تواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار بميرد و مالى داشته باشد ، فروشنده مى‏تواند پيش از تمام شدن مدت ، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2065 ـ اگر جنسى را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته‏اند ، مى‏تواند قيمت آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد يا معامله را فسخ كند ، و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد .

مسأله 2066 ـ اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى‏داند ، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است . ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‏داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‏دهم ، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى‏فروشم گرانتر حساب مى‏كنم و او قبول كند ، اشكال ندارد .

مسأله 2067 ـ كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد .