توضيح المسـائل

غسل مسّ ميّت

مسأله 510 ـ اگر كسى بدن انسان مرده‏اى را كه سرد شده و غسلش نداده‏اند مسّ كند ، يعنى جائى از بدن خود را به آن برساند ، بايد غسل مسّ ميّت نمايد ، چه در خواب مسّ كند چه در بيدارى ، با اختيار مسّ كند يا بى اختيار ، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند ، ولى اگر حيوان مرده‏اى را مسّ كند غسل بر او واجب نيست .

مسأله 511 ـ براى مسّ مرده‏اى كه تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نيست ، اگر چه جائى را كه سرد شده مسّ نمايد .

مسأله 512 ـ اگر موى خود را به بدن ميّت برساند ، يا بدن خود را به موى ميّت ، يا موى خود را به موى ميّت برساند ، غسل واجب نيست .

مسأله 513 ـ اگر بچه‏اى مرده به دنيا بيايد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد مادرش غسل كند و اگر مادر مرده باشد بچه بايد پس از بلوغ ـ بنابر احتياط واجب ـ غسل كند .

مسأله 514 ـ اگر انسان ، ميّتى را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مسّ نمايد ، غسل بر او واجب نمى شود ، ولى اگر پيش از آنكه غسل سوم تمام شود جائى از بدن او را مسّ كند ـ اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد ـ بايد غسل مسّ ميّت نمايد .

مسأله 515 ـ اگر ديوانه يا بچه نابالغى ميّت را مسّ كند ، بعد از آنكه آن ديوانه عاقل يا بچّه بالغ شد بايد غسل مسّ ميّت نمايد . و اگر مميز بود غسل او صحيح است .

مسأله 516 ـ اگر از بدن زنده يا مرده‏اى كه غسلش نداده‏اند ، قسمتى جدا شود ، پيش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند ، انسان آن را مسّ نمايد ، لازم نيست غسل مسّ ميّت كند ، هر چند كه آن قسمت داراى استخوان باشد . ولى اگر ميتى قطعه قطعه شده باشد و كسى همه يا معظم آنها را مسّ كند غسل واجب است .

مسأله 517 ـ براى مسّ استخوانى كه آن را غسل نداده‏اند چه از مرده جدا شده باشد چه از زنده ، غسل واجب نيست . و همچنين است براى مسّ دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد .

مسأله 518 ـ غسل مسّ ميّت مانند غسل جنابت است ، و كفايت از وضو هم مى‏كند .

مسأله 519 ـ اگر چند ميّت را مسّ كند يا يك ميّت را چند بار مسّ نمايد ، يك غسل كافى است .

مسأله 520 ـ براى كسى كه بعد از مسّ ميّت غسل نكرده است ، توقف در مسجد و نزديكى با زن و خواندن آيه‏هائى كه سجده واجب دارد ، مانعى ندارد ، ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند .